ผู้ใช้ :
รหัส :
เข้าระบบ
สถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้ระบบ : ว่าง
ออนไลน์ : 58
ผู้เข้าชม : 265,699
เก็บสถิติ : 1 ก.ค. 2550
โครงการพิเศษ
 +  ผลปฎิบัติราชการการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบฯ 2552
 +  ศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับ มหาวิทยาลัย
 +  โครงการปัจฉิมนิเทศอบต.4 1/51
 +  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย ศพด.(สิงคโปร์)
 +  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรฯ(ลูกเสือสำรอง)
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2552  
 
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 
   
ความเป็นมาของโครงการความร่วมทางวิชาการโครงสร้างองค์กร
 
Web Board สำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่
 
 
 
  แนะนำผู้บริหารศูนย์การศึกษาในโครงการฯ click here

  ระบบทะเบียนนักศึกษา ต้องการ Print ดส. 100.01 click here

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประกาศคุรุสภา การรับรองปริญญา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

  รายละเอียดโครงสร้าง
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตร์
บริหารการศึกษา

  ประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศชำระเงิน รุ่น1 งวด 4 /รุ่น3 งวด 3 /รุ่น5 งวด 2
ประกาศชำระค่าธรรมเนียม รุ่น 2 งวด3 กับรุ่น 4 งวด 2
ประกาศการชำระเงิน ปริญญาตรี รุ่น 3 งวด 2
ประกาศการชำระเงิน ปริญญาตรี รุ่น 1 งวด 3
ประกาศการชำระเงินงวดที่ 2 ระดับ ป.ตรี/โท รุ่น 1และ รุ่น 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและขั้นตอนการรายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ป.ตรี รุ่น 6 ทุนกรม (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ทุนกรม)ป.ตรี รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ทุนส่วนตัว)ป.ตรี รุ่นที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รับทุนกรม)ป.โท รุ่น 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ทุนส่วนตัว)ป.โท รุ่น 4

  ข่าวประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการซ้อมรับและกำหนดการรับฯ ปี 2550-2551
สถานที่แนะนำโรงแรม บริเวณสวนอัมพร

  ปฎิทินการรับสมัคร
การรับสมัครปริญญาตรี รับทุนกรม รุ่น 6 (ขยายเวลารับสมัคร)
การรับสมัครปริญญาโท รับทุนกรม รุ่น 4
การรับสมัครปริญญาตรี (ทุนส่วนตัว)รุ่น 6
การรับสมัครปริญญาโท(ทุนส่วนตัว) รุ่น 4

  สถานที่การเรียนการสอน
สถานที่เรียนปริญญาตรี รุ่น 6
สถานที่เรียนปริญญาโท รุ่น 4
สถานที่การเรียนการสอนปริญญาตรี รุ่นที่ 1 - 5

  คำแนะนำต่างๆ
ขอชำระค่าธรรมเนียม (กรณีผ่อนผัน)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  ขั้นตอน / แบบฟอร์มการทำภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มหน้าอนุมัติ ภาคนิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
แบบนำส่งภาคนิพนธ์
แบบนำส่งวิทยานิพนธ์

  แบบฟอร์มแจ้งค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี งวดที่ 1
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโท งวด 1 กลุ่ม 1 = 60,000 บาท
ค่าธรรมเนียม น.ศ ปริญญาโท งวดที่ 1 กลุ่ม 2 จ่าย 90,000 บาท
ค่าธรรมเนียม ป.ตรี หรือ ป.โท งวด 2 ต้องใช้แบบฟอร์ม มสด.100.01 ซึ่งจะแจกให้กับ น.ศ โดยตรง หรือ print ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา เลื่อนลูกศรไปด้านบน

  แบบฟอร์มอื่นๆ
คำร้องผ่อนผัน
คำร้องขอย้ายศูนย์
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
คำร้องขอลาออก
แบบฟอร์มการรายงานตัว
แบบคำร้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอแก้ไขประวัติ
ผลการประเมินแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
การตรวจแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์

  แบบฟอร์มที่ใช้ในการเรียนการสอนและการนิเทศ
คู่มือแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบฟอร์มการบูรณาการ ณ ศูนย์การศึกษา รมป 011
แบบฟอร์มการบูรณาการ ณ ศูนย์การศึกษา รมป 010
แบบบูรณาการ ณ ศูนย์การศึกษา รมป.02
แบบการนิเทศ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รมป.03

  แบบการประเมินต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจ รมป.01
แบบประเมินการเรียนการสอน รมป.05
แบบประเมินการสัมมนา ประจำภาคเรียน รมป.06
แบบประเมินภาพรวม ปริญญาโท รมป.08

  แบบการให้คะแนน
แบบประเมินผลสัมมนา ณ ที่ตั้ง รมป.04
แบบประเมินผลสัมมนาการวิจัยฯ รมป.09

  ผลการประเมินการบริหารจัดการตามโครงการฯ
ผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 3/2550
ผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1/2551
ผลการประเมินประจำภาคเรียนที่ 2/2551
ผลการประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2551

  ผลการเทียบโอน
ผลการเทียบโอน ป.โท รุ่น 1
ผลการเทียบโอน ป.โท รุ่น 2
ผลการเทียบโอน ป.โท รุ่น 3

  ตารางการเรียนการสอน
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาตรี รุ่นที่ 1
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาตรี รุ่นที่ 2
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาตรี รุ่นที่ 3
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาตรี รุ่นที่ 4
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาตรี รุ่นที่ 5
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาตรี รุ่นที่ 6
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาโท รุ่นที่ 3
ตารางการเรียนการสอน ปริญญาโท รุ่นที่ 4

  การจัดสัมมนาประจำภาคเรียน
แผนการจัดสัมมนาทุกภาคเรียน
การจัดสัมมนาภาคเรียน 1/2550
การจัดสัมมนาภาคเรียน 2/2550
การจัดสัมมนาภาคเรียน 3/2550
การจัดสัมมนาภาคเรียน 1/2551
การจัดสัมมนาภาคเรียน 2/2551

  การแยกสถานภาพนักศึกษา ตามวุฒิการศึกษา
คำแนะนำการจัดสถานภาพ ปริญญาตรี
คำแนะนำการจัดสถานภาพ (ปริญญาโท)
แผนระยะเวลาการเรียน การนิเทศ และการชำระเงิน (เวลาอาจมี การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

  รายชื่อนักศึกษาและสถานะการชำระเงิน
รุ่น 1 ปริญญาตรี ณ วันที่ 7 มีนาคม 2552
รุ่น 2 ปริญญาตรี ณ วันที่ 7 มีนาคม 2552
รุ่น 3 ปริญญาตรี ณ วันที่ 7 มีนาคม 2552
รุ่น 4 ปริญญาตรี ณ วันที่ 7 มีนาคม 2552
รุ่น 5 ปริญญาตรี ณ วันที่ 7 มีนาคม 2552

  ประกาศกำหนดการสอบและผลการสอบ ระดับปริญญาโท
ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานการศึกษา ป.โทรุ่น3
ประกาศผลการสอบ ประมวลความรู้ รุ่น 1
ประกาศผลการสอบปรับพื้นฐาน รุ่น 1
ประกาศกำหนดการสอบปรับพื้นฐาน รุ่น 2
ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ รุ่นที่2
ประกาศผลสอบปรับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ รุ่น 2

รวมภาพข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มสด. ครั้งที่2/2552
11/8/2552
อ่านต่อ ...
มสด.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2551
20/7/2552
อ่านต่อ ...
ประชุมติดตามตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี 51
17/7/2552
อ่านต่อ ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี ศูนย์สุพรรณบุรี
10/7/2552
อ่านต่อ ...
ศูนย์อุบลราชธานี โครงการความร่วมมือฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 6
4/7/2552
อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ
4/7/2552
อ่านต่อ ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (อ.บ.ต.) รุ่นที่ 6
4/7/2552
อ่านต่อ ...
ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 6
4/7/2552
อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4 (32)/2552
1/7/2552
อ่านต่อ ...
ศูนย์อุดรธานี โครงการ รมป. จัดสัมมนาศิลปะ ดนตรี ลีลา
28/6/2552
อ่านต่อ ...
ศูนย์สงขลา โครงการ รมป. จัดกิจกรรมพลศึกษาและลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
28/6/2552
อ่านต่อ ...
สัมมนากิจกรรมพละศึกษา และลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย 5 จังหวัดภาคอีสาน
27/6/2552
อ่านต่อ ...
นศ.รมป.ศูนย์นครสวรรค์ ร่วมอบรมลูกเสือ ณ จ.ชัยนาท
27/6/2552
อ่านต่อ ...
สัมมนาสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และลีลา นักศึกษารุ่น 4 ศูนย์สงขลา
27/6/2552
อ่านต่อ ...
โครงการสัมมนากิจกรรม พลศึกษา และลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 5
27/6/2552
อ่านต่อ ...
รวมภาพข่าวกิจกรรม
 
สนับสนุนกับบราวเซอร์ IE 6 ขึ้นไป
แจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน webmaster@dusitcenter.org
Copyright © 2007-2009 All rights reserved
Close Message Information