แสดง 181 - 210 จากทั้งหมด 689  
 
- แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว177)
- โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว172)
- แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว157)
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS(มท 0803/ว149)
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ติดตามรับชมรายการ "สานฝันการศึกษาท้องถิ่น" (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว158)
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น13,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น32, จนท./จพง.พัสดุ รุ่น26,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่น25,จนท.บันทึกข้อมูลรุ่น9,จนท./จพง.ธุรการรุ่น34 (มท 0807.3/ว134)
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 9, สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 14 (มท 0807.3/ว133)
- การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว132)
- การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง อนาคตการปกครองท้องถิ่นไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว13)
- โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว152)
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.6/ว148)
- การจัดทำ "โครงการประชุมสัมมนามอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว137)
- การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2552 (มท 0801.2/ว073)
- ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Webcast (มท 0812/ว259-260)
- การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม)(มท 0809.6/ว256)
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว245)
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 24-25, นักบริหารงานคลัง รุ่น 32, นักวิชาการศึกษา รุ่น 22 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 28 (มท 0807.3/ว252) [บัญชีรายชื่อฯ]
- รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว251) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา]
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/ว246)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 (เฉพาะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว237)
- การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 24 (มท 0807.3/ว243)
- การศึกษาอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มท 0807.3/ว242)
- ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว346)
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว119)
- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (มท 0803/ว236)
- แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว233)
- การดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1105)
- การดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว28)
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่น33 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว313)
- การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (มท 0803/ว281)
 
  << ย้อนกลับ [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] หน้าถัดไป >>