แสดง 481 - 510 จากทั้งหมด 689  
 
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่น10,นายกเทศมนตรี รุ่น15,รองนายก อบต. รุ่น11-12 ,จนท./จพง.ธุรการ รุ่น 43-44 (มท 0807.3/ว162)
- ปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 35 เป็นวันที่ 10-28 ส.ค. 2552 (มท 0807.3/ว161)
- การโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานครูและข้าราชการครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2552 (มท 0808.2/11352-11425) [บัญชีรายละเอียดฯ]
- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 6)(งวดสุดท้าย)(มท 0808.2/11430-11504) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณฯ]
- วิธีปฎิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และวิธีปฏิบัติในการชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)(มท 0201.3/ว2168)
- แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสาธารณสุข)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1403)
- แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-10 (มท 0809.5/ว149) [บัญชีรายชื่อฯ]
- ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นมืออาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.5/ว148) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ]
- ประชาสัมพันธ์ให้ทันตแพทย์ในสังกัด อปท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เติมพลังจิต เพิ่มพลังใจ สานสายใยทันตแพทย์ (ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1398)
- โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2552
- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ (มท 0812/ว1332,1333)
- การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 และค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2552 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1381)
- การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0812/ว1377,1378)
- ขอความสนับสนุนโครงการตลาดทั่วไทยปลอดภัยด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการต้นกล้าอาชีพ) (มท 0891.3/ว1368)
- ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1391) [บัญชีรายชื่อฯ]
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2552
- การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (มท 0802.3/ว 1383)
- ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 (มท 0810.5/ว 1380)
- การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (มท 0803/ว 1366)
- มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (มท 0803/ว 1354)
- ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1367)
- สำราจตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว 190)
- ขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการประปาหมู่บ้าน (มท 0808.2/ว 1372)
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 (มท 0801.2/ ว 1342)
- การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว 158,มท 0807.3/ว 157))
- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด ประจำปี 2552 (มท 0893.4/ว 1323)
- ซักซ้อมการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206)
- แบบมาตรฐานลานกีฬาอเนกประสงค์ (มท0891.2/ว 1362) [แบบลานกีฬาฯ] [ประมาณราคาลานกีฬาฯ]
- โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 18 (มท 0808.3/ว 1361)
- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2552 (ด่วนที่สุด มท 0809.4/11157)
 
  << ย้อนกลับ [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] หน้าถัดไป >>